ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az S- Forrás Kft. és az S- Forrás Iskolaszövetkezet (együttesen a továbbiakban, a jelen tájékoztató vonatkozásában: Adatkezelő) mint a www.s-forras.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a Weboldal, valamint a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, továbbá az Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatások körében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást, abból a célból teszi közzé, hogy mind a Weboldal felhasználóit megfelelően tájékoztassa adatainak kezeléséről.

ADATKEZELŐK ADATAI:

S-FORRÁS KFT

Iroda: 1173 Budapest, Mezőtárkány u. 2.

Székhely: 1171 Budapest, Vízforrás utca 4/a

Cégjegyzék szám: 01-09-865450

Adószám: 13634773-2-42

Nyilvántartásba vételi szám: 3105-2/2006-290

Tel: +36 1 253-5902Fax: +36 1 253-5903

E-mail: iroda@s-forras.hu

S-FORRÁS SZOLGÁLTATÓ ISKOLASZÖVETKEZET

Iroda: 1173 Budapest, Mezőtárkány u. 2.

Székhely: 1171 Budapest, Vízforrás utca 4/a

Cégjegyzék szám: 01-02-054009

Adószám: 14800937-2-42

Figyelemmel arra, hogy a jelen tájékoztatásban meghatározott egyes adatkezelési tevékenységek célját, illetve az adatkezelés módját, az azonos domainnévről elérhető Weboldal tekintetében az S-Forrás Kft és az S-Forrás Iskolaszövetkezet közösen határozza meg, az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet) IV. fejezet 1. szakasz 26. cikke szerint közös adatkezelőnek minősülnek.

A www.s-forras.hu domain név alatt elérhető weboldal Weboldal használatának megkezdésével és ekként az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével a Weboldalra látogató, valamint az Adatkezelő szolgáltatásait igénybevevő további felhasználók (a továbbiakban együttesen: Felhasználó vagy Érintett) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt. Erre figyelemmel kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a biztosított és elérhető szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Jelen Tájékoztatóra a vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések és az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései az irányadóak.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az Adatbázis regisztráció, álláshirdetésre történő jelentkezés és a Hírlevélre való feliratkozás során a Felhasználó, illetve az Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó, illetve az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználó, illetve az Érintett kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Weboldalon és az Adatbázis regisztráció során, illetve az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele, illetve az Adatkezelőkkel történő személyes kapcsolatfelvétel vagy az Adatkezelők által használt közösségi média (Facebook, Instagram) felületek használata során.

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE:

ADATBÁZIS REGISZTRÁCIÓ

A Weboldalon az Adatbázis regisztráció fül alatt az alábbi személyes adatok megadása lehetséges – a Felhasználó önkéntes adatszolgáltatása alapján – és szükséges annak érdekében, hogy az Adatkezelő a felhasználóval kapcsolatba tudjon lépni:

A kötelezően megadandó adatok köre:

 • Név*
 • Születési dátum*
 • Születési hely*
 • Állampolgárság*
 • Lakcím*
 • Telefon*
 • Email*
 • Legmagasabb iskolai végzettségem*
 • Iskolai végzettség pontos megnevezése
 • Szakmai adatok*
 • Nyelvismeret*
 • Jogosítvány*
 • Szakmai tapasztalat*
 • Milyen munkakörben szerzett tapasztalattal rendelkezik*
 • Regisztrált munkanélküli státusz*

Megadható adatok, feltölthető adatok:

 • Egyéb megjegyzés
 • Önéletrajz
 • Linkedin profil oldal címe
 • Facebook profil oldal címe

 Az adatkezelési hozzájárulás elfogadása kötelező, a hírlevél értesítés pedig választható.

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ

Az Érintettnek lehetősége van arra is, hogy az Adatkezelő által működtetett központi irodában személyes megjelenés vagy az Adatkezelő területi képviselőjével vagy toborzó munkatársával történő̋ személyes konzultáció (a továbbiakban: Interjú) során a külön erre rendszeresített papíralapú adatlapon (a továbbiakban: Adatlap) megadja adatait, önéletrajzát, továbbá a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatos igényeit annak érdekében, hogy állásajánlattal keresse meg az Adatkezelő. Az Adatlap kitöltése, illetve az interjú során kizárólag az Érintett azon adatainak felvételére kerül sor, amelyek az álláskereséshez szükségesek. Az Adatlapon, illetve az Interjú során megadott adatok alapján az Adatkezelő adatbázisában rögzíti az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján.

 • Munkaerő kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fennállása során, továbbá a jogviszony megszűnését követően törvényi kötelezettség alapján:

Az Adatkezelő, mint kölcsönbeadó munkáltató jogosult a bérelszámolás, a szerződéses partnerek részére történő munkaerő-kölcsönzés, valamint a munkavállaló hatósági adatkezelési bejelentésének teljesítése céljából a munkavállaló munkajogviszonyával kapcsolatos, illetve munkajogviszonya fennállása során keletkező adatainak kezelésére. E körben a kölcsönbeadó munkavállaló adatkezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a munkavállaló hozzájárulásán, illetve a munkaviszony létesítése, teljesítése és megszűnése szempontjából szükséges, valamint a munkáltató iratmegőrzési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges körben törvényi felhatalmazáson alapul.

Az Adatkezelő, mint kölcsönbeadó munkáltató a munkavállaló munkaszerződésben szereplő adatait továbbítja a mindenkori aktuális kölcsönvevő munkáltató részére a munkavállaló megfelelő adóhatósági bejelentése, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglalt, a munkajogviszonnyal kapcsolatosan felmerülő kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése céljából. E körben a munkavállaló adatainak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon történő kezeléséért a mindenkori aktuális kölcsönvevő munkáltató tartozik felelősséggel.

A munkavállaló adatait tartalmazó okiratok őrzésére a kölcsönbeadó munkáltató telephelyén kerül sor. Ezen, a munkaviszonyhoz kapcsolódó bérelszámolási adatok és iratok az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben szereplő iratmegőrzési szabályoknak megfelelő ideig kerülnek megőrzésre. Az Adatkezelő, mint kölcsönbeadó munkáltató a munkavállaló adatait a KulcsSoft szoftver alkalmazásával elektronikus formában tárolja, illetve kezeli.

A munkavállaló jogosult az Adatkezelő, mint kölcsönbeadó munkáltató által kezelt adatokat megismerni, illetve a kölcsönbeadó munkáltatóhoz intézett nyilatkozata útján azokat módosítani és helyesbítheti.

Adatainak kezelésére irányuló hozzájárulását a munkavállaló a kölcsönbeadó munkáltató felé postai úton 1171 Budapest Vízforrás utca 4/a. cím vagy e-mail útján az iroda@s-forras.hu címre küldött írásbeli nyilatkozatával jogosult visszavonni a jelentkezéskor benyújtott önéletrajz, illetve a pályázat egyéb dokumentumai vonatkozásában. A kölcsönbeadó munkáltató azonban ebben az esetben is köteles a munkavállaló adóhatósági bejelentéséhez, a bérelszámoláshoz és a nyugdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatással kapcsolatos adatok kezelésére.

Adatkezelő kizárólag olyan különleges védelemben részesülő személyes adatokat gyűjt a munkavállaló írásbeli hozzájárulása alapján, amelyek az adott munkakör betöltéséhez szükségesek (például, de nem kizárólag megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása vagy kölcsönzése esetén), illetve amennyiben a munkavállaló maga adja meg ezen adatait és azok a munkakör betöltéséhez nem szükségesek, Adatkezelő haladéktalanul törli a különleges védelemben részesülő adatokat.

Adatmegadásra kizárólag a nagykorú személyek jogosultak, az életkor alapján korlátozottan cselekvőképes személyek a törvényes képviselőjük hozzájárulásával adhatják meg személyes adataikat.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelő kizárólag az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Felhasználó vagy érintett által önkéntesen megadott adatokat a következő célokra használja fel.

A Weboldalon történő Adatbázis regisztráció és álláshirdetésre jelentkezés során az adatkezelés célja:

A Weboldal és az Adatkezelő szolgáltatásának biztosítása,

Adatbázis regisztráció, kapcsolattartás és állás lehetőségek megismertetése.

Hírlevél feliratkozás, azaz hírével küldésének elfogadása esetében hírével küldése.

A Felhasználó önéletrajzának és adatainak a továbbítása az Adatkezelővel szerződésben álló Partnerei részére a Felhasználó hozzájárulása alapján

Az Adatkezelő által közzétett álláshirdetéssel kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása;

A kiválasztási eljárás alatt a Felhasználóval való kapcsolattartás

A felhasználó által megjelölt érdeklődésének megfelelő álláslehetőségek ajánlása

MUNKAERŐ KÖLCSÖNZÉSRE IRÁNYULÓ MUNKAVISZONY LÉTREHOZÁSA ÉS FENNTARTÁSA SORÁN AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az érintett munkavállaló és az adatkezelő közötti munkaviszony létesítésével, a munkaviszony teljesítésével, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos, munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a munkaszerződésben foglalt előírásoknak, valamint az Mt. rendelkezéseinek megfelelően – különös tekintettel az Mt. 10. §-ára.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljától függően az alábbiak szerint eltérő lehet:

Az Adatkezelő a Felhasználó adatait, eredménytelen és eredményes pályázat esetében is, a Felhasználó írásban jelzett törlési kérelméig megőrzi. Amennyiben törlési kérelem 24 hónapig nem érkezik, akkor az Adatkezelő a Felhasználó pályázatának megküldésétől, illetve Adatbázis regisztrációjának megtörténtétől számított 24 hónap elteltével a Felhasználót előzetesen tájékoztatja az adatainak a törléséről, ha ekkor a Felhasználó kéri az adatai további kezelését, a kérelem időpontjától számított 24 hónapig a Felhasználó az Adatkezelő adatbázisában szerepel.

Az Érintett jelentkező amennyiben, az Adatkezelő által használt közösségi média felületein (Facebook, Instagram), vagy e-mail címén, illetve esetleges ismert telefonos elérhetőségén kizárólag a nevét és telefonszámát adja meg (az egyébként célzott és az Adatkezelő által kért Adatbázis regisztráció helyett), akkor az Adatkezelő a Felhasználó írásban jelzett törlési kérelméig megőrzi. Amennyiben törlési kérelem 24 hónapig nem érkezik, akkor az Adatkezelő az adatok megadásának megtörténtétől számított 24 hónap elteltével a Felhasználót előzetesen tájékoztatja az adatainak a törléséről, ha ekkor a Felhasználó kéri az adatai további kezelését, a kérelem időpontjától számított 24 hónapig a Felhasználó az Adatkezelő adatbázisában szerepel.

A Felhasználó, illetve az Érintett munkaerő-kölcsönzés, illetve iskolaszövetkezeti foglalkoztatás esetében az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait jogszabályi kötelezettsége, számviteli, adózási és társadalombiztosítási vonatkozású jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében a vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt időtartamban őrzi.

A hivatkozott törvényi kötelezettségek teljesítésének körén kívül eső esetekben a Felhasználó és az Érintett bármikor kérheti személyes adatainak törlését az Adatkezelőtől  1171 Budapest Vízforrás utca 4/a cím vagy e-mail útján az iroda@s-forras.hu címen.  Az Adatkezelő kérelem beérkezését követő 8 napon belül a Felhasználó személyes adatait törli.

AZ ADATKEZELŐ SZOLGÁLTATÁSAINAK TELJESÍTÉSE KÖRÉBEN TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS:

Az Adatkezelő vele szerződés Partnere/Partnerei részére a pályázat elbírálásához szükséges Felhasználók és Érintettek által megadott adatokat az általa vállalt szolgáltatás biztosítása érdekében köteles.

Az Adatkezelő miután továbbította szerződéses szerződés Partnere/Partnerei részére a Felhasználó adatait, ezen adatok kezeléséért nem vállal felelősséget. A Felhasználó az Adatkezelő Partnerének adatkezeléssel kapcsolatos eljárásáról felvilágosítást a Partnertől kérhet, amelyhez szükséges kapcsolat felvételi adatokat az Adatkezelő írásbeli kérelme eseten a Felhasználó, illetve az Érintett részére biztosítja.

A KEZELT ADATOK BIZTONSÁGOS TÁROLÁSA, FELHASZNÁLÁSA

Adatkezelő minden rendelkezésére álló eszközzel gondoskodik arról, hogy az adatok biztonsága, a szükséges technikai és szervezési intézkedések által biztosítva legyenek. Minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a rögzített, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetve megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint munkavállalói és az általa igénybe vett Adatfeldolgozó (k) ismerheti (k) meg, a kezelt adatokat harmadik, illetve az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Felhasználó és az Érintett elfogadja, hogy az interneten az adatok teljes körű biztonsága az elvárható és ésszerű technikai, műszaki és személyi intézkedés ellenére nem garantálható. A rosszindulatú és jogosulatlan adathozzáférés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy az Adatkezelő ezekért nem felelős és sem anyagi, sem erkölcsi kártérítésre nem kötelezhető.

Adatfeldolgozás

A Felhasználó adatainak megismerésére az Adatkezelőn kívül azok a Szerződéses Partnerek jogosultak, akik részére a Felhasználó kérésére az Adatkezelő a kiválasztáshoz szükséges adatokat elküldi.

A személyes adatok kezelésére az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozók jogosultak, a közöttük lévő szerződésnek megfelelően.

 AZ ADATKEZELŐVEL SZERZŐDÉSES KAPCSOLATBAN LÉVŐ ADATFELDOLGOZÓK:

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
1022 Budapest, Törökvész út 30/A.
info@kulcs-soft.hu
Cégjegyzékszám: 01-10-045531
Adószám: 13812203-2-41
Közösségi adószám: HU13812203

 • Bérprogram szolgáltatás

Ügyvitel Plusz Kft.

1173 Budapest, Mezőtárkány utca 2.

Cégjegyzékszám: 01 09 302305

Adószám:26108328-2-42

 • Adminisztratív szolgáltatás

Korrekt Adómérték Kft

2170 Aszód, Szőlő utca 19.

Cégjegyzékszám: 13 09 160308

Adószám: 24175346213

COMPUTER GARAGE Kft.

1173 Budapest, Kaszáló utca 47.

Cégjegyzékszám: 01-09-682371

Adószám11903134-2-42

VITA SANA PRO Kft.

1028 Budapest, Kisgazda utca 11.

Cégjegyzékszám: 01-09-975964

Adószám23737808-1-41

DotRoll Kft.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám: 01-09-882068

Adószám: 13962982-2-42

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FELHASZNÁLÓI JOGOK 

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni azzal kapcsolatban, hogy az Adatkezelőnél folyamatban van-e adatkezelés. Folyamatban lévő adatkezelés esetén tájékoztatja az adatkezelés céljáról, a továbbított személyes adatokról, az adattovábbítás címzettjeiről és az adattovábbítás jogalapjáról. A Felhasználó a tárolt adatokról térítés nélkül másolatot kérhet.

A Felhasználó bármikor kérheti adatainak helyesbítését és pontosítását.

A Felhasználó bármikor kérheti azon adatinak törlését az Adatkezelőtől, amely adatokat jogszabályi kötelezettsége alapján nem kell megőriznie az Adatkezelőnek.

ADATVÉDELMI INCIDENS ÉS ELJÁRÁSI METODIKA

Minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi Adatvédelmi incidensnek minősül.

Az adatvédelmi incidenst a lehető legrövidebb időn belül, de légkésőbb a tudomást szerzéstől számított 72 órán belül jelenteni kell. Az adatvédelmi incidenst a NAIH részére kell jelenteni az alábbi tartalommal:

 • az Adatkezelő adatai
 • az adatvédelmi incidensben érintett személyes adatok száma,
 • az adatvédelmi incidens leírása
 • milyen intézkedések születtek az adatvédelmi incidens kezelésére, illetve a hibák javítására.

Az adatvédelmi incidensről készült feljegyzést az adatkezelő öt évig őrzi meg.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensben érintett Felhasználókat köteles tájékoztatni az észleléstől számított 72 órán belül.

Az adatvédelmi incidensektől nyilvántartást kell vezetni, a nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

 • az érintettek számát
 • milyen adatokat érintett az incidens
 • az adatvédelmi incidens időpontját
 • várhatóan milyen következményei lesznek az incidensnek
 • milyen intézkedéseket tesz, hogy a későbbiekben ilyen jellegű incidens ne forduljon elő.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)
 • Bíróságnál.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő nem felel meg maradéktalanul az adatkezeléssel kapcsolatos követelményeknek az iroda@s-forras.hu címen jelezheti észrevételeit, melyekre az Adatkezelő 5 munkanapon belül köteles válaszolni.